Browse Items (7398 total)

LBB.081O.jpg
Roosje en Piet. Kluchtlied

De Biecht van Liesje. Romance

LBB.081P.jpg
Het spleetje van 't gordijn. Romance

Ik bemin u niet meer. Romance

OPD1489.jpg
Published in:
[Unidentified publication]

OPD0960.jpg
Published in:
[Unidentified publication]

OPD1034.jpg
Published in:
Op reis door België. Deel 3, 1912 (EHC: c:lvd:588307), page 13

OPD1049.jpg
Published in:
Op reis door België. Deel 3, 1912 (EHC: c:lvd:588307), page 13
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2