Schweizer Graphische Mitteilungen

DSC_0043.jpg

Title

Schweizer Graphische Mitteilungen

Date

1888 ( VI. Jahrgang nr. 1 / 1 september 1887 tot nr. 24 / 15 August 1888)
1889 (VII. Jahrgang nr. 1 / 1 september 1888 tot nr. 24 / 15 August 1889)
1890 (VIII. Jahrgang nr. 1 / 1 september 1889 tot nr. 24 / 15 August 1890)
1891 (IX. Jahrgang nr. 1 / 1 september 1890 tot nr. 24 / 15 August 1891)
1894 (XIII . Jahrgang nr. 1 / 1 september 1894 tot nr. 24 / 15 August 1895)
1897 (XV. Jahrgang nr. 1 / 1 september 1897 tot nr. 24 / 15 August 1898

Comments

Allowed tags: <p>, <a>, <em>, <strong>, <ul>, <ol>, <li>