Browse Items (232 total)

  • Collection: Type Specimens

LBB.027.R.jpg
Klugt Liedeken Van den bedrogen Boer met zyne Dochter.
Stemme: 'T is op alle wêke wat
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2