Browse Items (228 total)

  • Collection: Broadside ballads from the 18th until the 20th Century

LBA.001.R.jpg
Nieuw liedeken. Op den Lollepot Bakker het Manneken
Stemme: Volgt den zanger

Klugt-liedeken, Op het verschil van een houwelyk
Stemme: Van het bosse-kwartier

LBA.002.R.jpg
Liedeken van vuylen Arjan, 'K heb het meest om 't geld gedaen
Stemme: Il voulez bien

Minne klagt van den getrouwen Minnaer
Stemme: Gaet leert z'in de vier winden tot Brugge

Den Verzonden Minnaer
Stemme: Van het jaer veerthiene

LBA.003.R.jpg
Stigtbaer Historie-lied, ter exempel van alle Mans en Vrouwen
Stemme: Van de vier Gasten

LBA.004.R.jpg
LEEDWEZEN, van den Moordenaer en Gauwdief Hendik-Joseph Van Halwyn, geboren, in België, ter gemeente Ichteghem, woonachtig te Belle, in Frankrijk, tot de doodstraffe veroordeeld, door het Assysenhof van het Noordendepartement, den 16en Augst…

LBA.005.R.jpg
Korte beschryving over de Zegenprael op de Algiers behaelt door de Franschen in July 1830.
Stemme: femmes voulez vous éprouver

LBA.006.R.jpg
Nieuw Liedeken: 'K Stelde my lestmal aen 't reyzen …
Stemme: van de Musschen

Nieuw Liedeken: Elk een komt naer nieuws te vragen
Nieuwe Stemme

Lieven gebeurman ik moet u wat vraegen …
Stemme: van Carnaval

LBA.007.R.jpg
Blyeyndig Historie-lied; tot exempel van alle ouders die de trouwe van hun kinders beletten, wat vreedheyd hier door voorgevallen is binnen Songe in den Linde van Ax, en geeindigt in Rouanen ten jaere 1790.
Stemme: Philis myn tweede Ziel

LBA.008.R.jpg
Treur-gezang, Op de Afbeelding van den Mensch-lievenden Heer den Hertog van Berry Colonel-Generael van de Jaegers te Peêrde, en de lanciers ligte Peêrden.
Stemme: Van den Zee-Vaerder

LBA.009.R.jpg
Gezang Op den gepasseerden Oorloge en dieren tyd om God te bedanken over de weldaeden aen ons gedaen.
Stemme: 'T zal schae voor veele koopliên zyn

Gezang in berouw van een jonge dogter of de bekeerde zondaerersse.
Stemme: ben…

LBA.010.R.jpg
Geheel Vranckryk eerd Louis Den Achtienden
Vreugde gezang op den doorlugtigen Intrede binnen Parys van Louis XVIII
Stemme: van den Handel

Gezang over het nut van den vrede.
Stemme: Van Catbryntje.
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-json, omeka-xml, rss2